Telefon: 506 990 571 - Mail info@ge24.pl

Grupa TAURON: Wzrost przychodów ze sprzedaży oraz wyższa EBITDA w I półroczu 2018 r.

  • Wzrost przychodów ze sprzedaży o 5 proc. r/r (do 9,2 mld zł)
  • Wzrost EBITDA o 2 proc. (do 2,2 mld zł) przy marży EBITDA na poziomie 23,8 proc.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 567 mln zł pod wpływem odpisów z tytułu utraty wartości (wpływ na wynik netto: 303 mln zł)
  • Utrzymanie wolumenów dystrybucji i sprzedaży detalicznej energii elektrycznej
  • Nakłady inwestycyjne na poziomie 1,48 mld zł. Najwyższy capex w segmentach: Dystrybucja (793 mln zł) i Wytwarzanie (570 mln zł)
  • Bezpieczny poziom wskaźnika dług netto/EBITDA (2,3x)  

(wszystkie dane skonsolidowane za I półrocze 2018 r.)

 

W pierwszym półroczu Grupa TAURON osiągnęła dobre wyniki finansowe. Zwiększyliśmy zarówno przychody ze sprzedaży, jak i wynik EBITDA. Natomiast wynik netto był istotnie obciążony zdarzeniem jednorazowym w postaci ujęcia odpisów z tytułu utraty wartości aktywów – mówi Filip Grzegorczyk, prezes zarządu TAURON Polska Energia. – Kontynuujemy prace nad projektami inwestycyjnymi i rozwojowymi, które w przyszłości zagwarantują Grupie dodatkowe przychody. Warto wspomnieć na przykład o projektach z zakresu obszaru elektromobilności, car sharingu samochodów elektrycznych czy uruchomieniu funduszu corporate venture capital w celu rozwijania innowacji – wskazuje Filip Grzegorczyk.

– Nasze prace w I półroczu koncentrowały się na dalszej optymalizacji źródeł finansowania, czego efektem jest utrzymanie wskaźnika dług netto/EBITDA na bezpiecznym poziomie 2,3 – mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu TAURON Polska Energia ds. finansów. Warto wspomnieć, że w marcu podpisaliśmy aneksy do umów z bankami, których skutkiem jest wydłużenie do 2022 r. dostępności środków w ramach programu emisji obligacji. Jesteśmy również coraz bliżej pozyskania środków w wysokości do 880 mln zł z Polskiego Funduszu Rozwoju na budowę bloku 910 MW w Jaworznie – dodaje Marek Wadowski.

 

Dane operacyjne

Kluczowe parametry operacyjne J.m. I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r. Zmiana (proc.) II kwartał 2018 r. II kwartał 2017 r. Zmiana (proc.)
Produkcja węgla handlowego mln ton 2,53 3,32 -24 1,10 1,81 -39
Sprzedaż węgla handlowego mln ton 2,50 3,56 -30 1,07 1,77 -40
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 7,55 9,46 -20 3,62 4,56 -21
wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr, woda) TWh 0,51 0,66 -23 0,27 0,33 -19
Wytwarzanie ciepła PJ 6,73 7,09 -5 1,05 1,80 -42
Dystrybucja energii elektrycznej TWh 26,01 25,70 1 12,59 12,40 2
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez Segment Sprzedaż TWh 17,20 17,21 0 7,93 8,08 -2
Liczba klientów – Dystrybucja tys. 5 563 5 501 1 5 563 5 501 1

 

Produkcja węgla handlowego w I półroczu 2018 r. wyniosła 2,53 mln ton i była niższa o 24 proc. r/r ze względu na trudne warunki geologiczne w ZG Janina oraz prowadzone prace przezbrojeniowe w ZG Sobieski i ZG Janina. Wolumen sprzedaży węgla był zbliżony do wielkości produkcji tego surowca i wyniósł 2,5 mln ton. W I półroczu 2018 r. około 50 proc. zapotrzebowania na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone surowcem z własnych zakładów górniczych Grupy. Pozostała część zapotrzebowania została pokryta ze źródeł zewnętrznych.

W I półroczu 2018 r. Grupa TAURON wyprodukowała 7,55 TWh energii elektrycznej, tj. o 20 proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (9,46 TWh). Zmniejszenie wolumenu produkcji energii było konsekwencją przyjętej strategii produkcyjno-handlowej. Wielkość produkcji energii ze źródeł odnawialnych wyniosła 0,51 TWh, tj. o 23 proc. mniej w stosunku do ubiegłego roku (0,66 TWh), co wynikało przede wszystkim z istotnego ograniczenia spalania biomasy oraz spadku produkcji energii przez elektrownie wodne i wiatrowe spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

W I półroczu 2018 r. produkcja ciepła osiągnęła poziom 6,73 PJ i była niższa o 5 proc. r/r. Sprzedaż ciepła zmniejszyła się o 9 proc. (8,93 PJ) z powodu mniejszego zapotrzebowania odbiorców na skutek wysokich temperatur.

Segment Dystrybucja dostarczył klientom 26,01 TWh energii elektrycznej tj. o 1 proc. więcej r/r. W analizowanym okresie liczba klientów przyłączonych do sieci TAURON Dystrybucja wzrosła o ponad 60 tys., tj. do 5,56 mln. W I półroczu 2018 r. sprzedaż detaliczna energii elektrycznej przez spółki Segmentu Sprzedaż osiągnęła poziom 17,2 TWh i była na poziomie ubiegłorocznym.

 

Wyniki finansowe

Kluczowe parametry finansowe
(w mln zł)
I półrocze 2018 r. I półrocze 2017 r. Zmiana (proc.) II kwartał 2018 r. II kwartał 2017 r. Zmiana (proc.)
Przychody ze sprzedaży 9 202 8 758 5 4 377 4 167 5
EBIT 955 1 296 -26 79 485 -84
EBITDA 2 194 2 152 2 902 930 -3
Marża EBITDA 23,8 proc. 24,6 proc. -0,8 p.p. 20,6 proc. 22,3 proc. -1,7 p.p.
Zysk netto 568 1 005 -43 -68 365
Marża zysku netto 6,2 proc. 11,5 proc. -5,3 p.p. -1,6 proc. 8,8 p.p. -10,3 p.p.
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 567 1 004 -44 -69 364

W I półroczu 2018 r. przychody Grupy TAURON wyniosły 9,2 mld zł (wzrost o 5 proc. r/r). W analizowanym okresie wzrost przychodów zanotował Segment Dystrybucja, przychody Segmentu Sprzedaż utrzymały się na poziomie I półrocza 2017 r. a spadek będący konsekwencją niskiej produkcji węgla nastąpił w Segmencie Wydobycie (-13 proc.).

Istotny wpływ na wyniki Grupy w I półroczu 2018 r. miało utworzenie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów trwałych oraz utraty wartości firmy w Segmencie Wydobycie w wysokości 733 mln zł, a także odwrócenie wcześniej utworzonych odpisów w Segmencie Wytwarzanie w wysokości 345 mln zł. W konsekwencji nadwyżka odpisów tworzonych nad odwróconymi wyniosła 388 mln zł, a łączny wpływ na obniżenie skonsolidowanego zysku netto wyniósł 303 mln zł.

Grupa wypracowała w I półroczu 2018 r. EBITDA na poziomie 2,2 mld zł, co jest wynikiem wyższym o 2 proc. od EBITDA uzyskanego w tym samym okresie 2017 r. Największy udział w EBITDA Grupy TAURON miał Segment Dystrybucja (61 proc.), w dalszej kolejności segmenty: Wytwarzanie (27 proc.) i Sprzedaż (15 proc.). Marża EBITDA Grupy w I półroczu 2018 r. była niższa o 0,8 p.p. r/r i wyniosła 23,8 proc.

Wynik EBITDA Segmentu Wytwarzanie w I półroczu 2018 r. (592 mln zł) był o 62 proc. wyższy niż rok wcześniej (365 mln zł) głównie z uwagi na rozwiązanie rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych o wartości 230 mln zł, które miało miejsce w I kwartale 2018 r.

W I półroczu 2018 r. zysk netto Grupy TAURON przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 567 mln zł i był niższy o 44 proc. r/r.

Program Poprawy Efektywności

Realizowany w Grupie TAURON Program Poprawy Efektywności przyniósł efekty o łącznej wartości 1 369 mln zł (w okresie 2016 r. – I półrocze 2018 r.). W pierwszym półroczu skumulowane rezultaty Programu wyniosły około 300 mln zł, a łączny uzyskany do tej pory pozytywny efekt finansowy jest już wyższy od pierwotnie zakładanego. Największy udział w osiągniętych wynikach miały segmenty: Wytwarzanie i Dystrybucja.

Inwestycje

W I półroczu 2018 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 1,48 mld zł i były zbliżone do poniesionych w analogicznym okresie ubiegłego roku (1,5 mld zł). Największe nakłady zostały poniesione w Segmencie Dystrybucja (793 mln zł), w którym capex przeznaczony był przede wszystkim na modernizację sieci dystrybucyjnej (436 mln zł) oraz budowę nowych przyłączy (288 mln zł).

Istotna cześć nakładów w segmencie Wytwarzanie (437 mln zł) przeznaczona była na budowę bloku o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno III. Planowane całkowite wydatki na budowę tej jednostki osiągną poziom ok. 6,2 mld zł. Blok zostanie przekazany do eksploatacji w listopadzie 2019 r.

Zadłużenie i finansowanie

Na koniec czerwca 2018 r. zobowiązania finansowe netto Grupy TAURON wyniosły 8,4 mld zł i były wyższe o 4,7 proc. w porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2017 r. Dzięki działaniom mającym na celu optymalizację źródeł finansowania Grupa TAURON utrzymuje wskaźnik długu netto do EBITDA na stabilnym i bezpiecznym poziomie. Na koniec czerwca wskaźnik ten wynosił 2,3.

źródło: komunikat prasowy Grupy Tauron S.A.

O admin

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Możesz także użyć tagów HTML i atrybutów: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>